Ακολουθούν Ελληνικά 

Franchise Package:

Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® represents the culinary system of the future, as vegan food becomes increasingly popular and society shifts towards more conscious means of nutrition. In addition, Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® comprises of a specialised method of food preparation which not only satisfies the strictest vegans, but also offers a nutritional and appetising proposal for all other dietary preferences.

Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® focuses on two qualities :

  1. Nutritious and healthy vegan food.  (activated= 1.alive 2.easily digested 3. Tuned with the specific time and space)

  2. The use of fresh, unprocessed ingredients, as well as methods of production and presentation which have a minimal impact on the environment. 

 

Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® since it’s launch two years ago in Larnaca, Cyprus, has succeeded, through seminars on Activated Vegan Food and the operation of its own restaurant/snack bar, to build a large community of people who support and contribute to its philosophy, not merely as visiting customers, but by spreading the concept of Activated Vegan food through their example, with respect to nature, animals, and human wellbeing. 

 

Potential collaborations 

We are searching for franchisees who are ready to share the vision and values of Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food®, with the desire and commitment to improving their community. With an appetite for work and high ethics, we are searching for individuals willing to invest in a project that will not only bring financial benefit, but will provide you with the opportunity to offer quality food that contributes to the health and vitality of your community without burdening the ecology. 

 

What we offer :

  1. Manuals for organising and running the shop, full guidelines/weekly schedule for the preparation of mixtures and formulas for fresh activated food. 

  2. Recipes, preservation and presentation methods. 

  3. Staff training for all staff and the franchisee

  4. Promotion of your business through the Activated Vegan Food Seminars as well as continued training and updates.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πακέτο Franchise:

Το Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® αποτελεί τη φιλοσοφία του μέλλοντος αφού η χορτοφαγική διατροφή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Επιπλέον το σύστημα του Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® παρέχει ένα είδος τροφής που ικανοποιεί όχι μόνο τους αυστηρά χορτοφάγους σε προσφορά και γεύση , αλλά προσφέρει μια θρεπτική, πλήρη και υγιεινή πρόταση για όλους, χορτοφάγους και μη. Το Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® εστιάζει σε δύο παράγοντες :

  1. Υγιεινό αλλά και θρεπτικό φαγητό (ενεργοποιημένο=1.ζωντανό 2.ευκολοχώνευτο 3. Συντονισμένο με το χώρο και χρόνο)

  2. Πρώτες ύλες, τρόπους παραγωγής και παρουσίασης που έχουν τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Το Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας του στη Λάρνακα-Κύπρου , έχει καταφέρει μέσω των σεμιναρίων στην Ενεργοποιημένη Vegan διατροφή και την λειτουργία του εστιατορίου/snack bar να χτίσει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που το στηρίζουν και συμβάλουν, όχι μόνο σαν πελάτες, αλλά και με άλλους τρόπους, στην διάδοση της ιδέας του Ενεργοποιημένου Vegan φαγητού με σεβασμό στη φύση, τα ζώα και την ανθρώπινη ευημερία.

 

Πιθανοί συνεργάτες

Αναζητούνται franchisees οι οποίοι να μοιραστούν το όραμα και τις αξίες του Solar Kitchen Bar Activated Vegan Food® με την θέληση και δέσμευση να αναπαράγουν ένα επιτυχημένο μοντέλο στην πόλη τους. Με όρεξη για δουλειά και υψηλά ιδανικά, να επενδύσουν σε μια εργασία που όχι μόνο θα τους ικανοποιεί οικονομικά, αλλά θα τους δώσει την ευκαιρία να προσφέρουν ποιοτικό φαγητό που συμβάλει στην υγεία και ζωτικότητα των ανθρώπων χωρίς να επιβαρύνει την οικολογία.

 

Τι προσφέρουμε :

1. Εγχειρίδια οργάνωσης και λειτουργίας του καταστήματος, πλήρης οδηγός/εβδομαδιαίο πρόγραμμα παρασκευής μιγμάτων , σαλτσών κτλ

2. Συνταγές, τρόποι διατήρησης και παρουσίασης

3. Εκπαίδευση στο προσωπικό της επιχείρησης και στον δικαιοδόχο

4. Σύνδεση της επιχείρησης σας με τα σεμινάρια Ενεργοποιημένης Vegan Διατροφής

 και συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση.

 

Express your interest:
Δηλώστε ενδιαφέρον:

2019 © Solar Kitchen Bar 

36 Zinonos Kitieos str., K 3G, Larnaca, Cyprus

Ζήνωνος Κιτιέως 36, Κ 3Γ, Λάρνακα,Κύπρος 

TEL: 24 04 06 44